Over de Ekklesia

Lees meer...

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen.

In de Ekklesia wordt het Bijbelse verhaal gelezen als een bevrijdingsverhaal, vrij van dogmatiek of kerk institutionele kwesties. Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringen, activiteiten, gemeenschapsopbouw en pastoraat.

Onze locatie is:

Lutherse Kerk Breda
Veemarktstraat 11, Breda.

Postadres: Stadserf 3, 4811 XX Breda

De vieringen van Schrift en Tafel vinden tweewekelijks (de eerste en de derde zondag) plaats in de Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda en beginnen steeds om 10.30 uur. Er zijn extra vieringen op kerstavond, Goede Vrijdag en met Pasen. Het rooster vindt u bij het vieringenoverzicht.

Iedereen is welkom in de ekklesia, ongeacht religieuze achtergrond, de traditie waarin je bent geworteld, geaardheid, culturele achtergrond of burgerlijke status. Er klinken voor ieder mens bevrijdende woorden en voor iedereen is er een gedekte tafel tijdens de vieringen.

De vieringen van de Ekklesia worden gekenmerkt door Nederlandstalige liederen (veelal van Huub Oosterhuis) en een stevige toespraak (schriftuitleg en actualiteit).

Vaste voorganger is theoloog Franck Ploum. Daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers die de toespraak verzorgen. Namen en rooster vindt u bij het vieringenoverzicht.

De vieringen worden ondersteund door het Ekklesia koor, onder professionele leiding van dirigent Myriame van Genuchten. De Ekklesia beschikt over een aantal professionele pianisten: Daan Boertien, Elena Yefanova en Henri Heuvelmans.

Klik hier voor meer informatie over het Ekklesia koor.

Waar mensen samenkomen ontstaat meestal ook behoefte aan gesprek. Je wilt levensvragen of kwesties die in je leven spelen met iemand delen, al dan niet vertrouwelijk. Binnen de ekklesia kunt u dan een beroep doen op Franck Ploum (theoloog en vaste voorganger van de Ekklesia). Bij hem kunt u ook terecht voor vragen over mogelijke vieringen bij geboorte, afscheid en bijzonder levensmomenten.

Ga naar het contactformulier en vraag om een afspraak.

De Ekklesia Breda organiseert rond de vieringen ook activiteiten die helpen om de gemeenschap rond de ekklesia te versterken. Zo is er altijd gelegenheid om na de viering koffie te drinken, is er een jaarafsluiting en een nieuwjaarsborrel. Met regelmaat verzorgt het Ekklesia koor kleine concertjes na de viering. Er wordt eten ingezameld voor de Voedselbank Breda, er is een boeken- en informatietafel. Gedurende het jaar zijn er kleine en grotere activiteiten, specifiek gericht op de groep Ekklesia bezoekers.

Ekklesia Amsterdam
www.ekklesia-amsterdam.nl

Ekklesia Tilburg
www.ekklesiatilburg.nl

Ekklesia Twente
www.ekklesia-twente.nl

De Zijp - Arnhem
www.dezijp.nl

West-Friese Ekklesia
www.westfrieseekklesia.nl

Leerhuis en Liturgie Brabant - Veldhoven
www.christuskoning.nl/verdieping/leerhuis-a-liturgie-brabant.html

Stichting Oecumenische Vieringen - Eindhoven
www.sove.dse.nl

Dominicus Amsterdam
www.dominicusamsterdam.nl

De Lier - Brugge (B)
www.delier.be

De Brug - Lier (B)
www.leerhuisenliturgie.be

Dominicus Gent (B)
www.dominicusgent.be

De Vleugel - Antwerpen (B)
www.devleugelantwerpen.be


Lees meer...
Er wordt niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom heeft de Ekklesia Breda de Stichting Zinsverband in het leven geroepen. Zinsverband organiseert activiteiten, bijeenkomsten en cursussen rond drie pijlers: Leerhuis & Verdieping, Schoonheid & Bezinning, Bewustwording & Engagement. Het hele aanbod vanuit Zinsverband vindt u hier.
Stichting Ekklesia Breda is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde Stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit:
Wim Goijaarts, voorzitter
Joke de Kock, penningmeester
Hans Nuytinck, secretaris

Organisatie en inhoud van de vieringen worden verzorgd door theoloog Franck Ploum, dirigent Myriame van Genuchten, Annemiek van der Pool en Marian Huijbregts. Om hen heen staan velen die adviseren en meedenken op theologisch en muzikaal gebied.

Behalve liturgische momenten zijn er ook andere activiteiten. Deze worden georganiseerd onder de naam Zinsverband. Kijk voor programma's op www.zinsverband.nl

Voor vragen over de Stichting, vragen aan het bestuur of andere vragen, kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter