Actuele berichten

29 april 2021
Lees meer...
Met een nieuwe vieringenserie

Vanaf zondag 2 mei viert de Ekklesia weer in de Lutherse Kerk. Wel nog zonder samenzang en met ene beperkte groep. Daarm bljjft aanmelden vooralsnog verplicht.


Nieuwe serie
Aangeraakt en bevlogen

Er gaat een nieuwe vieringenserie van start. Rond het thema 'Aangeraakt en bevlogen' plaatsen we mensen in het licht die op bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan hun leven. In hun denken en doen, in hun teksten, komt iets aan het licht van God en maken ze de vertaalslag naar de omstandigheden waarin ze leven, de mensen voor wie ze opkomen of de maatschappij die ze willen veranderen. Hun gemeenschappelijke deler is dat ze allen bevlogen zijn en aangeraakt door dat bijbels verhaal. Geestkrachtige mensen, die een plek krijgen rond Pinksteren.

Vieringen
zondag 2 mei - Etty Hillesum
zondag 16 mei - Dag Hammarskjöld

zaterdag 22 mei - Pinksterviering  (Let op: Zaterdagavond 19.30 uur!)

zondag 6 juni - M.L. King
zondag 20 juni - Dorothee Sölle
zondag 4 juli - Titus Brandsma


31 maart 2021
Lees meer...


Wegtrekken uit ballingschap

De tijd waarin we leven wordt door velen ervaren als ballingschap. We worden beknot in onze vrijheden. De bewegingsruimte is beperkt en veel van wat afleiding geeft, ons inspireert of het alledaagse helpt overstijgen is gesloten of verzet tot nader order. Meer dan ooit zien we uit naar ruimte van leven, levenskansen en levenskwaliteit.

De Goede Week en Pasen gaan ook over ballingschap. Het hele Pascha of Pesachfeest is een feest van bevrijding uit ballingschap en slavernij. Het is een wegtrekken uit onvrijheid naar vrijheid. Nu is de onvrijheid en de ballingschap die herdacht wordt van een andere orde dan de onze. Wij worden niet onderdrukt door een vreemde mogendheid, wij worden niet als slaven naar de slachtbank geleid. We leven niet in een dictatuur. Maar het gevoel en de ervaring van beperking – zelfs als je achter alle regelgeving rond corona staat – kan de benauwenis van het angstland Egypte of Babylonië oproepen en op je netvlies plaatsen.

In de tijd van Jezus was er ook geen ballingschap, dat wil zeggen: het volk was niet weggevoerd en hoefde geen slavenarbeid te verrichten. Wel leefden ze als vreemden in eigen land. De Romeinse bezetter had alle onderworpen volken stevig in haar greep en de Pax Romana werd met harde hand afgedwongen. Jezus vierde te midden van die bezetting Pesach met zijn vrienden en volgelingen en hij deed dit in Jeruzalem: hart van de religieuze en wereldlijke macht. Hij riep mensen op om de eigen onvrijheden onder ogen te zien, om los te komen van collaboratie of doemdenken. Hij was luis in de pels van de machthebbers in tempel en paleis omdat hij mensen optilde, levensruimte bood, hen losmaakte van de wereld waarin ze moesten leven. Zo ontnam hij de machtigen de macht over mens en volk. Dat kon niet getolereerd worden.

En zo staan we op de drempel van de dagen die we gaan gedenken: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Zoals Jezus de verhalen van wegtrekken uit ballingschap actualiseerde voor mensen in zijn tijd, zo mogen ook wij de verhalen van toen spiegelen aan ons leven, ons samenleven, ons eigen meelopen of doemdenken, onze omstandigheden, onze vrijheid en onze (vaak zelf opgelegde) onvrijheid. We mogen ons uitgenodigd weten weg te trekken uit ballingschap en te kiezen voor het leven.


Witte Donderdag - Zie de mens                            
YouTube Ekklesia Breda  v.a. 19.00
Lees meer...
Goede Vrijdag - Verwonde mensheid   
                             
YouTube Ekklesia Breda  v.a. 15.00
Lees meer...


Paaszaterdag - Wegtrekken uit ballingschap   
                              
YouTube Ekklesia Breda  v.a. 20.00
Lees meer...


Paaszondag - Kies het leven  

(Franck Ploum gaat voor in radiouitzending vanuit gasthuiskerk Zierikzee)

Radio Schouwen-Duiveland  v.a. 09.30   (www.radiosd.nl)

06 maart 2021
Lees meer...
Zondag 7 maart kunt u vanaf 10.30 uur op ons YouTube-kanaal kijken en luisteren naar de zevende viering in de serie 'Een nieuwe aarde. Ecologie en natuur in de bijbel'.  Het thema is: Aarde als economie.'.

We maken een beetje een uitstapje. Niet onze moeizame en uitbuitende verhouding met de schepping, maar onze omgang met elkaar wordt onder de loep genomen: onze omgang waarmee we elkaar opzadelen met schuld. Zo economisch als we kijken naar de natuur, zo kijken we ook naar elkaar. Niet voor niets treft de Thora een voorziening als het gaat over rijkdom en schulden: 'het jaar van kwijtschelding'.

Lees meer...Alex van Heusden spreekt over Deuteronomium 15.

We horen o.a. 'Deze woorden aan jou opgedragen' (Oosterhuis/Löwenthal) en Chaos leegte (Ploum/vanBaest).

Ook klinkt een nieuw 'OnzeVader' van Franck Ploum en Henri Heuvelmans.


Klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter